شـرح کالامتریالتـــــولید کنندهقطر(میلی متر)قیمت(ریال)توضیحاتمشاوره با ما
میلگرد اینکونل625UGitech فرانسه8 میلی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد اینکونل625UGitech فرانسه16 میلی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد اینکونل625UGitech فرانسه25 سانتی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد اینکونل625UGitech فرانسه40 میلی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد اینکونل625UGitech فرانسه60 میلی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد اینکونل625UGitech فرانسه90 میلی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد اینکونل625UGitech فرانسه100 میلی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
شرح کـــــــالامتــــــریالتولید کنندهقطر(میلی متر)قیمت(ریال)توضیحاتمشاوره با ما
میلگرد اینکونل718UGitech فرانسه20 میلی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد اینکونل718UGitech فرانسه30 میلی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد اینکونل718UGitech فرانسه50 میلی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد اینکونل718UGitech فرانسه70 میلی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد اینکونل718UGitech فرانسه85 میلی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد اینکونل718UGitech فرانسه100 میلی مترموجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900