شرح کــــــــــالامتــــریالتولـــــید کنندهقطر(میلی متر)طول(متر)قیمت(تومان)توضیحاتمشاوره با ما
میلگرد داپلکس2205(329A)cogne ایتالیا40 میلی مترشاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد داپلکس2205(329A)cogne ایتالیا50 میلی مترشاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد داپلکس2205(329A)cogne ایتالیا70 میلی مترشاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد داپلکس2205(329A)cogne ایتالیا80 میلی مترشاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد داپلکس2205(329A)cogne ایتالیا90 میلی مترشاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد داپلکس2205(329A)cogne ایتالیا100میلی مترشاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد داپلکس2205(329A)cogne ایتالیا110 میلی مترشاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد داپلکس2205(329A)cogne ایتالیا160 میلی مترشاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد داپلکس2205(329A)cogne ایتالیا220 میلی مترشاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900