شرح کـــــــــــالامتــــــــریالتولید کنندهقطر (میلی متر)قیمت (ریال)توضیحاتمشاوره با ما
میلگرد استیل316Lviraj هــــند- cogneایتـــــــــــالیا6میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل316Lviraj هــــند- cogneایتـــــــــــالیا10 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل316Lviraj هــــند- cogneایتـــــــــــالیا14 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل316Lviraj هــــند- cogneایتـــــــــــالیا18 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل316Lviraj هــــند- cogneایتـــــــــــالیا18 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل316Lviraj هــــند- cogneایتـــــــــــالیا30 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل316Lviraj هــــند- cogneایتـــــــــــالیا32 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل316Lviraj هــــند- cogneایتـــــــــــالیا35 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل316Lviraj هــــند- cogneایتـــــــــــالیا40 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل316Lviraj هــــند- cogneایتـــــــــــالیا65 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل316Lviraj هــــند- cogneایتـــــــــــالیا130 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
شـرح کـالامتــــــــــریالتولید کننــــــدهقطر(میلی متر)قیمت( ریال)توضیحاتمشاوره با ما
میلگرد اسـتیل316Ticogne ایتــــــــــالیا60 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد اسـتیل316Ticogne ایتــــــــــالیا80 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900