شرح کالامتریالتولید کنندهقطر (میلی متر)قیمت(ریال)توضیحاتمشاوره با ما
میلگرد استیل420VIRAJ هند14موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند18موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند20موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند22موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند25موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند28موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند30موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند32موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند35موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند45موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند50موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند55موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند60موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند80موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند90موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند42موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند70موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900
میلگرد استیل420VIRAJ هند75موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و آنیل شده021-66392800
66392900