شــــــرح کالامتــــــــــریالتولـــــــــید کنندهقطر(سانتی متر)طول(متر)قیمت( تومان)توضیحاتمشاوره با ما
میلگرد استیل17-4PHCogne ایتالیا60 میلی متر شاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل17-4PHCogne ایتالیا70 میلی متر شاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل17-4PHCogne ایتالیا80 میلی متر شاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل17-4PHCogne ایتالیا90 میلی متر شاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل17-4PHCogne ایتالیا110میلی متر شاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل17-4PHCogne ایتالیا150 میلی متر شاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل17-4PHCogne ایتالیا160 میلی متر شاخه های 4 تا 6 مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900