شـرح کالــــــامتـــــــــــریالتولید کنندهقیمت(ریال)توضیحاتمشاوره با ما
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهانتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهانتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل431آلیاژهای اصفهان-توافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
شـرح کـالامـتــــــــــــــریالتولید کننـــــــــــدهقطر(میلی متر)قیمت(ریال)توضیحاتمشاوره با ما
میلگرد استیل(ESR)431آلیاژ اصفهان-80 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل(ESR)431آلیاژ اصفهان-80 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل(ESR)431آلیاژ اصفهان-80 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل(ESR)431آلیاژ اصفهان-80 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
میلگرد استیل(ESR)431آلیاژ اصفهان-80 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
شـرح کـالامتــــــــــــــریالتولید کنندهقطر( میلی متر)قیمت (ریال)توضیحات
میلگرد استیل1.4405آلیاژهای اصفهان-105 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace
میلگرد استیل1.4405آلیاژهای اصفهان-105 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace
میلگرد استیل1.4405آلیاژهای اصفهان-105 میلی مترتوافقیدارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace